Vedtægter

Vedtægter for RUIF

§1

Foreningens navn er Rødding Ungdoms- og Idrætsforening (RUIF). Foreningen er hjemhørende i Viborg Kommune.

 

§2

Foreningens formål er at give det enkelte medlem adgang til at dyrke idræt på det niveau den pågældende ønsker, samt indgå i et fællesskab med klubfølelse og kammeratskab.

 

§3

I foreningen kan der optages såvel passive som aktive medlemmer. Passivt medlemskab kan kun opnås efter det fyldte 16. år.

 

§4

Foreningen er medlem af de til enhver tid nødvendige Specialforbund eller hovedorganisationer og undergivet disse love og bestemmelser.

 

§5

Aktivitetsudvalgene udarbejder et budget for et år ad gangen, som skal udvise aktivitetens udgifter og indtægter. Kontingenter for aktiviteten skal fremgå af budgettet.

Budgettet skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgene er ansvarlige for budgettets overholdelse. Skyldig kontingent i en aktivitet kan medføre udelukkelse fra andre aktiviteter.

 

§6

Retningslinier for udvalgene fastsættes af bestyrelsen og udvalgene. Samarbejde/afbrydelse af samarbejde med andre foreninger skal godkendes af bestyrelsen.

Det tilstræbes at enhver aktivitet i sig selv er økonomisk bæredygtig.

 

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af tidsfrist for evt. forslag, som ønskes behandlet, annonceres offentligt mindst 14 dage før afholdelsesdagen.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

1.Stemmeret har alle medlemmer på 16 år eller derover, samt forældre til medlemmer under 16 år. For at opnå stemmeret, kræves mindst en måneds medlemskab af foreningen forud for generalforsamlingen, og at vedkommende ikke er i kontingentrestance.

1.Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Ingen har mere end en stemme.

1.Alle ledere der er godkendt af bestyrelsen eller udvalg er stemmeberettigede.

 

§8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

1.Valg af dirigent, protokolfører samt stemmetæller.

2.Bestyrelsens beretning.

3.Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget til godkendelse.

4.Behandling af indkomne forslag.

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6.Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.

7.Eventuelt.

 

Valgene skal være skriftlige, såfremt en af de tilstedeværende forlanger dette.

 

§9

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget. Indkaldelse med meddelelse om dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

§10

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år.

Alle skal være fyldt 16 år, på nær formand og kasserer, der skal være fyldt 18 år.

For 2 år vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Endvidere vælges 1 revisor for 2 år, samt en revisorsuppleant for 1 år.

Kun personer der er tilstede, eller har givet tilsagn om valg, kan vælges.

 

§11

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Over bestyrelsens møder, føres referat.

 

§12

Bestyrelsen kan nedsætte diverse underudvalg, som refererer til bestyrelsen.

 

§13

Foreningens regnskab er kalenderåret

 

§14

Revisorerne skal hvert år, 8 dage inden generalforsamlingen, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er tilstede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

§15

Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for.

 

§16

Til gyldig udmeldelse af foreningen kræves, at det pågældende medlem har betalt sin kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

 

§17

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

På generalforsamlingen skal samtlige træffe bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til andre sociale / kulturelle formål i Røddings lokalområde

 

 

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2009

 

 

 

   Frans Bak                                         Helle Jönsson                                          Bodil Christiansen

    Formand                                           Næstformand                                               Kasserer